FeltnavnInnhold
Identifikator46f4d6fe-4c6c-11e8-bb3e-005056821322
Begrepsnavnbegrensning av gjeld som følge av at formue i fast eiendom er unntatt fra beskatning
Definisjonprinsipp som medfører at en begrenser fradraget for gjeld ved formuesfastsettelsen som følge av at den skattepliktige eier ett eller flere fomuesobjekter som er skattefri i henhold til skatteavtale på tidspunktet som danner grunnlaget  for formuesfastsettelsen 
DefinisjonskildeSkatteloven § 4-31  
Merknad til definisjonDet gjøres unntak for skattyterens egen bolig og fritidsbolig i annen EØS-stat. Fradraget for gjeld begrenses ikke på grunn av disse eiendommene, med mindre det er gitt fradrag for gjeld i landet hvor boligen eller fritidsboligen ligger. 
Teknisk begrepsnavnbegrensningAvGjeldSomFølgeAvAtFormueIFastEiendomErUnntattFraBeskatning
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-04-10