FeltnavnInnhold
Identifikator46f4d6ff-4c6c-11e8-bb3e-005056821322
Begrepsnavnbegrensning av gjeldsrenter som følge av at inntekt av fast eiendom er unntatt fra beskatning
Definisjonprinsipp som medfører at en begrenser inntektsfradraget for rentekostnader ved inntektsfastsettelsen, som følge av at den skattepliktige eier ett eller flere fomuesobjekter som er skattefri i henhold til skatteavtale på tidspunktet som danner grunnlaget  for formuesfastsettelsen og tidsrommet som danner grunnlaget for inntektsfastsettelsen  
DefinisjonskildeSkatteloven § 6-91 første ledd
Merknad til definisjonDet gjøres unntak for skattyterens egen bolig og fritidsbolig i annen EØS-stat. Gjeldsrenter begrenses ikke på grunn av disse eiendommene, med mindre det er gitt fradrag for gjeldsrenter i landet hvor boligen eller fritidsboligen ligger.
Teknisk begrepsnavnbegrensningAvGjeldsrenterSomFølgeAvAtInntektAvFastEiendomErUnntattFraBeskatning
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-04-10