FeltnavnInnhold
Identifikator48c47290-eda9-11e8-a3eb-0050568351d2
Begrepsnavnaksjesparekonto
Definisjoninvesteringskonto opprettet av fysisk person for å investere i børsnoterte aksjer -og egenkapitalbevis i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og verdipapirfondsandeler med mer enn 80 prosent aksjeandel i verdipapirfond hjemmehørende i land innenfor EØS der avkastning ikke blir skattlagt så lenge de står på kontoen
DefinisjonskildeSkatteloven § 10-21
Nettadresse til definisjonskildehttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_11-3#%C2%A710-21
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonPersonen skatter ikke av aksjeutbytte som godskrives aksjesparekontoen. Kontoeieren skatter heller ikke av gevinst ved realisasjon av aksjer, egenkapitalbevis og verdipapirfondsandeler knyttet til aksjesparekontoen. Motsvarende får kontoeieren heller ikke inntektsfradrag for realisert tap på aksjene, egenkapitalbevisene og verdipapirfondsandelene før kontoen opphører. Kontoeieren kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen skattefritt (innskutt beløp) fra aksjesparekontoen. Tar kontoeieren ut (uttak) mer enn kostprisen kan dette medføre det skal fastsettes eller gevinst ved realisasjon av aksjesparekonto eller tap ved realisasjon av aksjesparekonto. Aksjesparekonto kan tilbys av institusjoner som har tillatelse fra norske myndigheter til å drive virksomhet i Norge som bank, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond. Det samme gjelder bank, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond hjemmehørende innenfor EØS, og som har adgang til å drive tilsvarende virksomhet i Norge.
Gyldig fra2018-11-21
InteresseområdeBank og Finans
Sist oppdatert2020-10-12